Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

AVTALEN
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom oss som selger og deg som forbruker.

PARTENE
Selger er NOIIA AS, Berganveien 162, 3138 Skallestad hei@noiia.no - org.nr

928 167 453og betegnes i det følgende som vi/oss. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som du/deg.

PRIS
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som vi, før kjøpet ikke har informert om, skal ikke du bære. Les våre retningslinjer for frakt og levering for informasjon om frakt- og eventuelle tollkostnader.

AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til oss.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Les vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan dine personlige opplysninger blir behandlet og dine rettigheter.

BETALING

Uavhengig av hvilken betalingsmåte du velger å benytte deg av vil kortet ditt bli belastet først når bestillingen din blir sendt. Vi aksepterer Visa, Mastercard og American Express. Du kan også benytte deg av Klarna faktura, som gir deg betalingsutsettelse i 14 dager, eller direktebetale med Vipps. Ved en eventuell retur skjer tilbakebetalingen til det betalingskortet du brukte ved betaling. Vi krypterer alltid ditt kortnummer og ber deg om sterk kundeautentisering ved hver betaling, noe som gjør kjøpet ditt sikkert.  Ved betaling med faktura, blir fakturaen din utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

LEVERING
Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen(e). Vanlig leveringstid er 2-5 dager virkedager. Vi skal levere varene til deg uten unødig opphold etter vi mottar bestillingen fra deg. Varen skal leveres til din oppgitte adresse med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

RISIKO FOR VAREN

Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 
ANGRERETT
Du har alltid 30 dagers angrerett fra du mottar siste leveranse i bestillingen din, og må gi oss beskjed innen den tidsperioden om du ønsker å benytte deg av angreretten. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og dette gjelder fra returen er registrert i vår returportal. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Ved retur tilkommer en returavgift på 69,- som vil bli trukket i fra refusjonsbeløpet.
Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Uavhentede pakker
Sendes varene tilbake uten at du har benyttet deg av angrerett, ved tilfelle av f.eks uavhentet pakke, godtas ikke dette som bruk av angreretten i henhold til Angrerettloven  § 11 og § 13. Ved slike tilfeller vil du bli belastet et gebyr på 149,- fra det innbetalte beløpet. Bedriften forbeholder seg retten til å ikke refundere deg restbeløpet før kontakt er oppnådd mellom partene.

FORCE MAJEURE 
NOIIA er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold som vi ikke har noen kontroll over, slik som eksempelvis generell arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret lovgivning, tekniske problemer, svikt i el-/tele-/dataforbindelser eller annen kommunikasjon samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn av nevnte omstendigheter. Disse forholdene skal utgjøre grunnlag for ansvarsfrihet som medfører frihet fra erstatning for skade og øvrige sanksjoner. Dersom slike forhold oppstår informerer vi deg dels i starten av og dels i slutten av den aktuelle situasjon. Har omstendighetene vedvart lenger enn to måneder, har både du og vi rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

FORSINKELSER ELLER MANGLENDE LEVERING
Dine rettigheter og frist for å melde krav

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom oss, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse
  Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse. Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving
  Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre oss til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom vi ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet. Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 • Erstatning
  Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor vår kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

MANGEL VED VAREN
Dine rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope seg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra oss. Reklamasjon til oss bør skje skriftlig.

 • Retting eller omlevering
  Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Vi kan likevel motsette oss ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Vi har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag
  Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg.

 • Heving
  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

VÅRE RETTIGHETER VED MISLIGHOLD FRA DIN SIDE
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Vi kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving
  Vi kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Vi kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter vi en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet.

 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til deg og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
  Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

GARANTI
Du kan være trygg på at vi følger kjøpsloven, som ivaretar dine interesser som kunde. Vi har to års garanti på samtlige varer i butikken vår, fra kjøpsdato. Oppstår det skader under transport, forsinkelser eller mangler på produktene vil vi naturligvis dekke dette. For å melde inn skade eller andre problemer ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice.

PERSONVERN
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er oss. Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Les vår personvernerklæring her

KLAGER OG KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til oss på hei@noiia.no innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.noEuropa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.
×